Artykuły w tej kategorii przeznaczone są dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat?

NIE

TAK

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Cucci.pl” prowadzonego przez Fabiano Cucci, ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60, 02-781 Warszawa, zarejestrowaną w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, pod numerem rejestrowym NIP: 9512341312, REGON: 142962163

I. Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego "Cucci.pl", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "Cucci.pl", prowadzącym działalność przy ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60, 02-781 Warszawa.

II. Słowniczek

1. Sprzedawca

Sprzedawcą jest firma: "Fabiano Cucci" zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem rejestrowym NIP: 9512341312, REGON: 142962163, Tel. +48600001547, adres elektroniczny:www.cucci.pl.

 

2. Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.

 

3. Strona Internetowa

Strona internetowa www.cucci.pl, za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

4. Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep przy ul. Zwoleńskiej 37B, w Warszawie, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

5. Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

 

6. Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

III. Warunki Składania Zamówień

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do wstrzymania pracy Strony internetowej na okres nie dłuższy niż jednorazowo 2 dni robocze, celem dokonania niezbędnych czynności administracyjno-technicznych.

2. Wymagania sprzętowe:

do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien: korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek i stylów CSS,

3. Rejestracja Klienta (login)

Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności apimarket.pl oraz Regulaminów Sklepów Internetowych Api Market i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia wskazanego w ust 9. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.

4. Złożenie zamówienia

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia umieszczona jest w "zakładce" - "Pomoc".

5. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.

 

7. Sprzedaż alkoholu w ramach Sklepu Internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar.

 

8. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

„Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności Cucci.pl oraz regulamin sklepu internetowego (zwane dalej "Regulaminem Sklepu Internetowego Cucci.pl") prowadzonego na terenie Polski, oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Fabiano Cucci z siedzibą w Warszawie (ul. Rtm. Pileckiego 106 lok. 60) jako prowadzącego stronę internetową www.cucci..pl, podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Cucci.pl oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminem poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

 

Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji – składanie zamówień w sklepie internetowym.

IV. Warunki sprzedaży i dostawy

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

6. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,3 szynki (0,3 kg szynki). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 400g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 800g Towaru).

Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar mogą być zawarte w uwagach do zamówienia, ale Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do zmiany postaci dostarczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta, uzyskania jego zgody lub do odmowy realizacji zamówienia w całości lub części jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zmianę postaci dostarczenia.

7. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.

8. Zamówienia dostarczane są w termoizolacyjnych lodówkach, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.

9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę i posiadających stosowne identyfikatory. Zamówione Towary są starannie pakowane w termoizolacyjne lodówki, kartony firmowe, torby foliowe lub plastikowe skrzynie.

10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

11. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce Pomoc - Dostawa

12. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

13. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

13.1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.cucci.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) przy odbiorze

Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia u Sprzedawcy lub za pobraniem u kuriera w polskich złotych

Przelewem bankowym tradycyjnym – możliwa jest płatność przelewem na konto, z góry za zamówione zamówienie na rachunek bankowy Klienta wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie zamówienia oraz na stronie internetowej www.cucci.pl/content/4-o-nas-fabiano-cucci.

b) z góry

Płatność on-line - transakcje on-line (karty i przelewy) przetwarza Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

V. Reklamacje i zwroty

1. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie Internetowym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot całości przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo, telefonicznie, lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

3. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.cucci.pl/content/8-reklamacje.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot odbywa się na tę sama kartę płatniczą.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, sery, wędliny itp.), dostarczanej prasy.

 

VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach.

2. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem:

- firmy utrzymującej stronę internetową Cucci.pl wraz ze sklepem internetowym Cucci.pl – IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Geodetów 16, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych;

- firmie kurierskiej DPD Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, celem realizacji dostawy zamówień;

nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

3. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

4. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

 

VII. Zabezpieczenia

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego Cucci.pl.

3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą Sprzedawca podpisał stosowną umowę o powierzeniu danych osobowych.

4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy Sklepu internetowego „Cucci.pl” z siedzibą w Warszawie oraz prowadzącej stronę internetową www.cucci.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

5. Firma Fabiano Cucci z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako Administrator Danych Osobowych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

6. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia, to jest oświadczenia, którego wzór wskazany został w lit. III ust. 8 niniejszego regulaminu.

 

VIII. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem +48600001547 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt"

 


Lista życzeń

Brak produktów

Najczęściej kupowane

Wszystkie bestsellery

Newsletter

Tagi

wino czerwone wytrawne ser mąka na pizze mąka dalcolle